Home Náš vzdelávací program

   Zvedavček a Športovček

Názov nášho vzdelávacieho programu vychádza zo zamerania materskej školy, pričom toto zameranie sa uberá dvomi smermi:

- práca s všeobecne intelektovo nadanými deťmi predškolského veku

 - rozšírenie aktivít zameraných na pohybový rozvoj detí predškolského veku 

 Práca s všeobecne intelektovo nadanými deťmi predškolského veku,resp. s deťmi, u ktorých sa objavujú predpoklady pre intelektové nadanie v neskoršom veku.

Tieto výnimočné deti potrebujú viacej rozličných aktivít, aby sa vo voľnom čase nenudili a jednotvárna činnosť ich neprestala baviť. Tieto deti budú mať v našej MŠ možnosť pracovať v režime „Zvedavček“ a v rámci neho sa budeme zameriavať na podporovanie a rozvíjanie intelektového nadania žiakov so zohľadnením rozvoja celej osobnosti a na prevenciu a nápravu problémových prejavov, ktoré súvisia s ich intelektovým nadaním.  Nadané dieťa môžeme pri istej dávke zjednodušenosti označiť ako dieťa s predčasným poznávacím vývinom. Pri dostatočnej motivácii a tvorivosti za adekvátnej stimulácie zo strany prostredia dosahuje takéto dieťa v porovnaní so svojimi rovesníkmi výnimočné výkony v jednej alebo viacerých oblastiach. V TatraKUKu máme v pláne vytvoriť vhodné podmienky a prostredie na rozvoj intelektovo nadaných detí, ktoré budú integrované medzi ostatnými deťmi – práca s interaktívnou tabuľou, počítačom, náročnejšie spracovanie témy, v prípade, že dieťa nevyžaduje popoludňajší spánok bude mať možnosť stráviť tento čas rôznymi rozvíjajúcimi, na pohyb nenáročnými oddychovými aktivitami.

  Rozšírenie aktivít zameraných na pohybový rozvoj detí, na osvojenie základnej pohybovej kultúry. Dnešné deti –  a v predškolskom veku obzvlášť - majú málo možností na rozvoj svojich športových predpokladov. Chýbajúce ihriská, či voľné plochy v obytných štvrtiach určené pre prirodzený a bezpečný pohyb detí majú za následok v neskoršom veku rôzne ochorenia pohybového aparátu, sklon k obezite a pod. Zaradením pohybových činností podľa projektu BUBO do režimu dňa v našej MŠ budeme predchádzať negatívnym javom súvisiacim s nedostatkom pohybu u detí. Deti majú v sebe prirodzenú potrebu pohybu. Realizáciou projektu BUBO mienime pokryť túto potrebu detí a riadeným spôsobom im dať možnosť rozvoja svojich pohybových schopností. Výsledkom tohto cvičenia je okrem získania fyzickej zdatnosti a obratnosti aj zlepšenie imunity detí, získanie zdravého postoja k pohybu a fyzickému cvičeniu ako protipól k dobe počítačovej, televíznej a playstationovej nastupujúcej už u detí predškolského veku.

 Máme ambíciu profilovať sa ako zariadenie fungujúce v súlade s humanistickými princípmi stanovenými v projekte Mirona Zelinu - Milénium. Systém KEMSAK- kognitivizácia, emocionalizácia, motivácia, socializácia, axiologizácia a kreativizácia osobnosti je dobrým odrazovým mostíkom pre všetky aktivity v materskej škole. Našou snahou je komplexný rozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne potreby dané vekom, typom osobnosti, temperamentom... V príjemnom, bezpečnom a chápajúcom prostredí sa dieťa u nás naučí základným zručnostiam potrebným pre život, ale aj nadobudne vedomosti, ktoré rozšíria jeho pohľad na svet. Dôraz je kladený na aktivity, pri ktorých prebieha aktívne učenie hravou formou. V spolupráci s učiteľkou a ostatnými deťmi sa experimentovaním, pokusmi, či pozorovaním snažíme dennodenne rozširovať obzory a podporovať prirodzenú zvedavosť a túžbu detí po informáciách. Učiteľ hrá dôležitú úlohu pri akomkoľvek type vzdelávania. Rola učiteľa sa mení adekvátne situácii – plní úlohu facilitátora, poradcu, manažéra, kamaráta, konzultanta, vodcu....

 

 

Materiály